Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

tsylvvia
7211 7227 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
tsylvvia
6026 0f6f 500
Reposted frompiehus piehus viaikari ikari
tsylvvia
6176 05ff 500
Reposted fromphilipp philipp viaikari ikari
tsylvvia
tsylvvia
6510 e3bb 500

May 24 2019

tsylvvia
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig

May 22 2019

tsylvvia
7971 e05d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaikari ikari
tsylvvia
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viamyego myego
tsylvvia
1599 1d73 500
Reposted fromtfu tfu
tsylvvia
tsylvvia
5886 5c8e
Reposted fromobliviate obliviate viasarkastyczna sarkastyczna
tsylvvia
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viasarkastyczna sarkastyczna
tsylvvia
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viasarkastyczna sarkastyczna
tsylvvia
4174 fa98 500
Reposted fromyikes yikes viainsanedreamer insanedreamer
tsylvvia
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
tsylvvia

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts 

http://poranny.soup.io/
tsylvvia
8481 8500 500
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viaprymitive prymitive
tsylvvia
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viacotarsky cotarsky
6450 c0f9 500
Reposted fromdivi divi viaabsurdalna absurdalna
tsylvvia
7182 02f9 500
Reposted fromboli boli viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl